Pro zobrazení cen se prosím přihlaste.

Vitrolept leptací tekutina na sklo

Kód: VR111 VR251 VR41 VR71 Zvolte variantu
Skladem Skladem Skladem Skladem Zvolte variantu
Vyberte velikost
Zvolená varianta není k dispozici. Reset vybraných parametrů.

Leptací kapalina vytváří souvislejší plochu než leptací pasta, ale potřebuje delší dobu působení. 

Je možné ji použít také na některý porcelán nebo keramiku.

 

Detailní informace

Detailní popis produktu

Čisté, odmaštěné sklo ponořte do leptací kapaliny a nechejte několik minut až hodin působit. Pak dobře opláchěte vodou.

Kapalinu nestačí na sklo natřít, je nutné sklo do ni ponořit.

Nemusí fungovat na veškerá skla, je nutné vyzkoušet.

Leptací voda  se prodává v sadě, která obsahuje:

  • leptací prostředek
  • rukavice pro ochranu rukou

Pomocí tohoto přípravku můžeme leptat

  • skleničky
  • glazovanou keramiku
  • porcelán
  • barevné sklo
  • okenní skla
  • není vhodné pro leptání varného skla

Signální slovo: Nebezpečí
Obsahuje hydrogendifluorid amonny.

Všeobecné pokyny při práci:
Je třeba respektovat všeobecná pravidla pro manipulaci s chemikáliemi. Nejíst, nepít, nekouřit během manipulace s přípravkem. Po skončení práce si pečlivě umyjte ruce. Zabránit kontaktu s pokožkou, odstranit kontaminovaný oděv. Používat pracovní rukavice a na oči ochranné brýle nebo štít. Pracujte v dobře větrané místnosti.

H-věty
H302 Zdraví škodlivý při požití.
H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení P-věty:
P101 Je- li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P260 Nevdechujte plyn/páry.
P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce a obličej.
P270 Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.
P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P303+P361+ P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou- li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO (Tel: 224919293, 224915402).
P405 Skladujte uzamčené.
Likvidace: nepoužitý výrobek nebo obal se zbytky odevzdat ve sběrně nebezpečného odpadu! Zcela vyprázdněný obal odložit do nádob pro sběr komunálního odpadu.

Dodavatel: KREATIV colour Třebíč, s.r.o. U Obůrky 953/7, 674 01, Třebíč - Podklášteří, IČ:57537224. www.barvyartemiss.cz. Tel. 732498206. Země původu: ČR Minimální doba použítí: 60 měsíců od data výroby. Datum výroby je uveden na štítku.

Doplňkové parametry

Kategorie: Leptání skla
Záruka: 3 roky

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:

Český výrobce barev a potřeb pro kreativní tvrobuLOGO_ARTEMISS web

Grafický návrh vytvořil a na Shoptet implementoval Tomáš Hlad & Shoptetak.cz.